بسم تعالی

آرشیو نتایج آزمون های فیزیک

برای ارسال مقاله خود بصورت فایل اینجا را کلیک کنید

توجه مهم: حتما تنظیمات را کلیک کنید و در قسمت ایمیل " abbasisci@gmail.com " را وارد کنید و در

قسمت رمز چیزی ننویسید.ضمنا در فایل ارسالی حتما مشخصات کامل خود را در صفحه اول تایپ کنید.

همچنین می توانید فایل خود را از طریق ایمیل خود به آدرس ایمیل اینجانب ارسال کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

 ترم دوم سالتحصیلی ۹۱ - ۹۲

ردیف

موسسه

ماده درسی

تاریخ امتحان

تاریخ درج نمرات

تاریخ پاسخ به اعتراض

توضیحات

۱

۲

کشاورزی

کشاورزی

فیزیک صنایع غذایی

فیزیک ماشین آلات

۲۴ - ۲ - ۹۲

۸ - ۲ - ۹۲

۲۵ - ۲ - ۹۲

۱۰ - ۲ - ۹۲

-

-

 

۳

۴

مطهری

مطهری

فیزیک ۱

فیزیک ۲

۳۰ - ۲ - ۹۲

۴ - ۳ - ۹۲

۳ - ۳ - ۹۲

۷ - ۳ - ۹۲

-

-

 

۵

دانشگاه فنی 

فیزیک عمومی

۶ - ۳ - ۹۲

۱۹ - ۳ - ۹۲

۳۱ - ۳ - ۹۲

نتایج 

۶

دانشگاه فنی 

فیزیک عمومی

۶ - ۳ - ۹۲

۱۹ - ۳ - ۹۲

۳۱ - ۳ - ۹۲

نتایج  

۷

علمی کاربردی

ترمودینامیک

۶ - ۳ - ۹۲

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

 نتایج

۸

علمی کاربردی

فیزیک پیش

۷ - ۳ - ۹۲

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

نتایج 

۹

علمی کاربردی

مکانیک و حرارت

۹ - ۳ - ۹۲

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

نتایج 

۱۰

علمی کاربردی

فیزیک عمومی

۷ - ۳ - ۹۲

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

نتایج 

۱۱

علمی کاربردی

الکتریسیته

۱۳ - ۳ - ۹۲

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

 نتایج

۱۲

علمی کاربردی

آز-فیزیک عمومی

-

۲۷- ۳ - ۹۲

۵- ۴- ۹۲

۱۳

-

-

-

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------

 نتایج ترم اول ۹۱-۹۲

ردیف

موسسه

درس

تاریخ و ساعت امتحان

تاریخ درج نمرات

تاریخ جواب اعتراض

توضیحات

۱

دبیرستان ها

-

-

-

-

-

۲

آموزشکده پسران

 مکانیک کاربردی

 ۱۶-۱۰-۹۱

 ۲۵-۱۰-۹۱

۳۰-۱۰-۹۱ 

 نتایج

۳

آموزشکده پسران

 مکانیک سیالات

۱۷-۱۰-۹۱ 

 ۲۵-۱۰-۹۱

 ۳۰-۱۰-۹۱ 

 نتایج

۴

آموزشکده پسران

 ترمودینامیک

۱۹-۱۰-۹۱ 

 ۲۵-۱۰-۹۱

 ۳۰-۱۰-۹۱ 

نتایج

۵

آموزشکده پسران

 الکتریسیته

 ۲۰-۱۰-۹۱

  ۲۹-۱۰-۹۱

 ۳۰-۱۰-۹۱ 

 نتایج

۶

آموزشکده پسران

مکانیک سیالات 

۲۵-۱۰-۹۱ 

  ۲۹-۱۰-۹۱

۳۰-۱۰-۹۱  

نتایج

۷

علمی کاربردی

 ترمودینامیک

 ۹۱-۱۱-۲

 ۲۱-۱۱-۹۱

 ۲۵-۱۱-۹۱

 نتایج

۸

۹

۱۰

علمی کاربردی

علمی کاربردی

علمی کاربردی

 فیزیک مکانیک

فیزیک حرارت و مکانیک

فیزیک عمومی

۹۱-۱۱-۹ 

۹۱-۱۱-۹ 

۹۱-۱۱-۷

 ۲۱-۱۱-۹۱

 ۲۵-۱۱-۹۱

 نتایج

-

نتایج

۱۱

علمی کاربردی

فیزیک پیش

۹۱-۱۱-۳

 ۲۱-۱۱-۹۱

 ۲۵-۱۱-۹۱

نتایج

۱۲

علمی کاربردی

الکتریسیته

۹۱-۱۱-۱۱

 ۲۱-۱۱-۹۱

 ۲۵-۱۱-۹۱ 

-

--------------------------------------------------------------------------------------

ترم تابستان ۹۱

ردیف

موسسه

ماده امتحانی

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

تاریخ درج نمرات

تاریخ جواب به اعتراضات

۱

علمی کاربردی

ترمودینامیک-کارشناسی

۱۸-۶-۹۱

۱۱

24-6-91

۲۸-۶-۹۱

۲

۳

علمی کاربردی

علمی کاربردی

سیالات-کارشناسی

آز-سیالات

۱۱-۶-۹۱

۱۱-۶-۹۱

۱۱

۱۱

24-6-91

24-6-91

۲۸-۶-۹۱

۲۸-۶-۹۱

--------------------------------------------------------------------------------------

ترم دوم ۹۰-۹۱

ردیف

موسسه

ماده

تاریخ و ساعت امتحان

تاریج درج نمرات

تاریخ جواب به اعتراض

توضیحات

۱

علمی

حرارت

۳۱-۲-۹۱

۲۰-۴-۹۱

-

-

۲

علمی

حرارت

۵-۳-۹۱

۲۰-۴-۹۱

-

-

۳

فنی پسران

حرارت

۲۱-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۴

فنی پسران

مکانیک کاربردی

۲۱-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۵

فنی پسران

ترمودینامیک

۲۱-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۶

فنی پسران

سیالات

۲۴-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۷

فنی پسران

الکتریسیته

۲۴-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۸

فنی الزهرا

الکتریسیته

۲۲-۳-۹۱

۳۰-۳-۹۱

۳-۴-۹۱

نتایج

۹

دانشگاه مراغه

فیزیک عمومی

۵-۴-۹۱

۹-۴-۹۱

۱۲-۴-۹۱ اعتراض فقط

از طریق سایت دانشگاه

نتایج

۱۰

دانشگاه مراغه

آزمایشگاه

۵۸۴-۹-۳-۹۱

۹-۴-۹۱

به نمره امتحان اعمال شد

-

۱۱

علمی

فیزیک پپش

۲۲-۳-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۲

علمی

آزمایشگاه حرارت

۵-۴-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۳

علمی

ترمودینامیک

۷-۴-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۴

علمی

فیزیک مکانیک

۱۱-۴-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۵

علمی

ترمودینامیک

۱۳-۴-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۶

علمی

فیزیک حرارت

۱۷-۴-۹۱

۲۰-۴-۹۱

۲۵-۴-۹۱

نتایج

۱۷

علمی

حرارت ۱

۱۹-۴-۹۱

۲۲-۴-۹۱

فقط غایبین از امتحان

-

۱۸

علمی

حرارت ۲

۱۹-۴-۹۱

۲۲-۴-۹۱

فقط غایبین از امتحان

-

۱۹

علمی

فیزیک پیش

۱۹-۴-۹۱

۲۲-۴-۹۱

فقط غایبین از امتحان

-

۲۰

علمی

فیزیک مکانیک

۱۹-۴-۹۱

۲۲-۴-۹۱

فقط غایبین از امتحان

-

۲۱

-

-

-

-

-

-

------------------------------------------------------------------------------------------

ترم اول ۹۰-۹۱

ردیف

موسسه

ماده

تاریخ و ساعت امتحان

تاریج درج نمرات

تاریخ جواب به اعتراض

توضیحات

۱

خ ن ۱

فیزیک۱ A,B,C,D

۱۴/۱۰/۹۰-۲.۳۰

 ۱۷/۱۰/۹۰

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز

۲

دانش

فیزیک۱

۱۷/۱۰/۹۰-۱۰.۵

۲۰/۱۰/۹۰ 

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز

۳

دانش

فیزیک۲

۱۹/۱۰/۹۰-۱۰.۵

۲۰/۱۰/۹۰ 

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز 

۴

مطهری

فیزیک۲

۱۷/۱۰/۹۰-۱۱

۲۳/۱۰/۹۰

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز 

۵

مطهری

فیزیک۱

۱۹/۱۰/۹۰-۱۱

۲۳/۱۰/۹۰

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز 

۶

ه ش ۱

فیزیک۲ A , B

۲۵/۱۰/۹۰-۱۰.۵

 ۲۸/۱۰/۹۰

نمرات نهایی است

 تحویل به مرکز 

۷

فنی

مکانیک-خودرو

۱۷/۱۰/۹۰-۹

 ۲۵/۱۰/۹۰

۳۰/۱۰/۹۰ 

سایت مرکز *

۸

فنی

سیالات -خودرو

۱۸/۱۰/۹۰-۹

  ۲۵/۱۰/۹۰

۳۰/۱۰/۹۰  

سایت مرکز*

۹

فنی

مکانیک-ساختمان

۲۰/۱۰/۹۰-۹

 ۲۵/۱۰/۹۰

 ۳۰/۱۰/۹۰

سایت مرکز*

۱۰

فنی

کاربردی-برق

۲۰/۱۰/۹۰-۹

  ۲۵/۱۰/۹۰

 ۳۰/۱۰/۹۰

سایت مرکز*

۱۱

فنی

ترمودینامیک-خودرو

۲۱/۱۰/۹۰-۹

  ۲۵/۱۰/۹۰

۳۰/۱۰/۹۰ 

سایت مرکز*

۱۲

فنی

الکتریسیته-برق

۲۲/۱۰/۹۰-۹

 ۲۵/۱۰/۹۰ 

 ۳۰/۱۰/۹۰

سایت مرکز*

۱۳

فنی الزهرا

پیش A , B

۲۱/۱۰/۹۰-۱۱

 ۲۵/۱۰/۹۰ 

۳۰/۱۰/۹۰ 

سایت مرکز*

۱۴

مراغه

ف عمومی

۲۷/۱۰/۹۰-۱۶

۲-۱۱-۹۰

۹/۱۱/۹۰

نتایج

۱۵

مراغه

آزمایشگاه

۸/۱۱/۹۰-۱۰

 ۱۹-۱۱-۹۰

 ۲۹-۱۱-۹۰

نتایج 

۱۶

علمی

آز-حرارت

۱۰/۱۱/۹۰-۱۴.۳۰

۲۹-۱۱-۹۰ 

 ۲۹-۱۱-۹۰

نتایج 

۱۷

علمی

ترمودینامیک

۱۵/۱۱/۹۰-۱۴.۳۰

 ۱۹-۱۱-۹۰

 ۲۹-۱۱-۹۰

نتایج 

۱۸

علمی

ف حرارت

۲۳/۱۱/۹۰-۱۴.۳۰

۲۶-۱۱-۹۰ 

۵-۱۲-۹۰ 

 نتایج

۱۹

علمی

پیش

۹/۱۱/۹۰-۱۷.۳۰

 ۱۶-۱۱-۹۰

۲۵-۱۱-۹۰ 

نتایج

۲۰

علمی

مکانیک

۱۵/۱۲/۹۰-۱۴.۳۰

۲۳-۱۲-۹۰ 

 ۲۷-۱۲-۹۰

-->نتایج <--

۲۱

 -

 -

 -

 -

-

------------------------------------------------------------------------------------------

ترم تابستان ۹۰

ردیف

موسسه

ماده امتحانی

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

تاریخ درج نمرات

تاریخ جواب به اعتراضات

۱۵

صنایع غذایی

    فیزیک عمومی  

۲۷/۴/۹۰

11.۳۰

۲۹/۴/۹۰

۶/۵/۹۰

۱۶

۱۷

علمی کاربردی

علمی کاربردی

فیزیک حرارت

فیزیک پیش

۲۶/۵/۹۰

۲۶/۵/۹۰

۱۱

۱۱

۲۲/۶/۹۰تحویل مرکز

۲۲/۶/۹۰تحویل مرکز

۲۸/۶/۹۰

۲۸/۶/۹۰

---------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج ترم دوم ۸۹-۹۰

ردیف

موسسه

ماده امتحانی

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

تاریخ درج نمرات

تاریخ جواب به اعتراضات

۱

اسوه

فیزیک پیش

۲۵/۲/۹۰

۸

هماهنگ

هماهنگ

۲

اسوه

فیزیک سوم

۱۶/۳/۹۰

۸

هماهنگ

هماهنگ

۳

اسوه

فیزیک۲

۱۶/۳/۹۰

۱۰

 تحویل شد

۴

اسوه

فیزیک۱

۱۶/۳/۹۰

۸.۳۰

 تحویل شد 

۵

دانش و صنعت

فیزیک۱

۱۶/۳/۹۰

۱۰

 تحویل شد

۶

الزهرا

فیزیک پیش

۶/۴/۹۰

۱۱

۱۱/۴/۹۰

۱۵/۴/۹۰

۷

فنی و کشاورزی

مکانیک - خودرو

۲۵/۳/۹۰

۹

 ۶/۴/۹۰

 ۱۱/۴/۹۰

۸

فنی و کشاورزی

حرارت - خودرو

۲۸/۳/۹۰

۹

 ۶/۴/۹۰

 ۱۱/۴/۹۰

۹

فنی و کشاورزی

حرارت-ساختمان

۲۸/۳/۹۰

۹

 ۶/۴/۹۰

 ۱۱/۴/۹۰

۱۰

فنی و کشاورزی

سیالات-خودرو

۶/۴/۹۰

۹

۱۰/۴/۹۰ 

۱۳/۴/۹۰ 

۱۱

علمی کاربردی

حرارت-جوشکاری-ترمی

۴/۴/۹۰

۱۱

90/4/27

تحویل به مرکز 

۱۲

علمی کاربردی

پیش-جوشکاری-ترمی

۵/۴/۹۰

۱۱

90/4/27 

تحویل به مرکز 

۱۳

علمی کاربردی

حرارت-پودمان۸۹

۶/۴/۹۰

۱۱

 90/4/27

 تحویل به مرکز

۱۴

صنایع غذایی

آز-فیزیک عمومی

۸/۴/۹۰

۱۱

 ۱۱/۴/۹۰

۱۸/۴/۹۰

----------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج امتحانات ترم اول سال تحصیلی ۸۹-۹۰

درس

دانشگاه

تاریخ درج نمرات

توضیحات

آز-حرارت

آموزشکده پسران

۲۳/۱۰/۸۹

قابل مشاهده است

فیزیک پیش

علمی و کاربردی

۱۶/۱۱/۸۹

نمرات روز شنبه به مرکز تحویل داده  شد -*

الکتریسیته

آموزشکده پسران

۱۵/۱۱/۸۹

قابل مشاهده است - فرصت اعتراض تا دوشنبه

ترمودینامیک

آموزشکده پسران

۱۵/۱۱/۸۹

قابل مشاهده است - فرصت اعتراض تا دوشنبه

مکانیک کاربردی

آموزشکده پسران

۱۵/۱۱/۸۹

قابل مشاهده است - فرصت اعتراض تا دوشنبه

مکانیک سیالات

آموزشکده پسران

۱۵/۱۱/۸۹

قابل مشاهده است- فرصت اعتراض تا دوشنبه

الکتریسیته

آموزشکده دختران

۱۶/۱۱/۸۹

نمرات در سایت آموزشکده روز شنبه وارد شد

فیزیک مکانیک

علمی و کاربردی

۱۶/۱۱/۸۹

نمرات روز شنبه به مرکز تحویل داده شد -*

فیزیک حرارت

علمی و کاربردی

۱۶/۱۱/۸۹

نمرات روز شنبه به مرکز تحویل داده شد -*

*- بنا به خواسته مرکز علمی و کاربردی نمرات در سایت قرار نگرفت و در روز شنبه ۱۶/۱۱/۸۹ به مرکز تحویل گردید


امتحان۲۳ مرداد ۸۹ - علمی کاربردی صنایع غذایی مراغه

 فیزیک عمومی ساعت ۸   - فبزبک عمومی ساعت ۱۱   -  فیزیک مکانیک ساعت ۱ عصر


ترم دوم ۸۸-۸۹ 

---------------   نمرات آموزشکده دختران الزهرا  ۱۲/۴/۸۹  -------------

  فیزیک پیش(روزانه) - فیزیک پیش (شبانه) - فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ( شبانه)

----------------------نمرات آموزشکده پسران مراغه----------------------

نمرات آزمایشگاه  حرارت آموزشکده  - مکانیک آموزشکده   پسران مراغه  ۴/۴/۸۹

فیزیک حرارت ۱۴/۴/۸۹ - فیزیک مکانیک گروه 880908 - فیزیک مکانیک گروه 978682 - ۱۵/۴/۸۹

---------------------دانشگاه علمی و کاربردی مراغه-----------------------

آزمایشگاه حرارت - فیزیک حرارت


 ترم اول ۸۸-۸۹

الف) مقالات رسیده(نمرات قابل مشاهده نیست)

 ب)  آزمایشگاه فیزیک مکانیک گروه اول - گروه دوم - آزمایشگاه فیزیک حرارت ۲۱/۱۰/۸۸

۱-فیزیک یک - ۱۵/۱۰/۸۸ دانش و صنعت - تحویل به مرکز

۲- فیزیک سوم ریاضی - ۲۰/۱۰/۸۸  سینا ۲- تحویل به مرکز

۳- فیزیک مکانیک ۲۴/۱۰/۸۸ - رشته ساختمان - آموزشکده فنی

۴- فیزیک حرارت گروه اول - معرفی به استاد ۲۶/۱۰/۸۸ - رشته ساختمان - آموزشکده فنی

۵- فیزیک پیش ۲۷/۱۰/۸۸ - رشته ساختمان - آموزشکده فنی

۶- مکانیک سیالات ۲۷/۱۰/۸۸ - رشته مکانیک - آموزشکده فنی

۷- فیزیک پیش ۷/۱۱/۸۸ - رشته کامپیوتر - آموزشکده الزهرا- گروه روزانه - گروه شبانه 1- گروه شبانه 2

۸- فیزیک الکتریسیته ۷/۱۱/۸۸ - رشته کامپیوتر - آموزشکده الزهرا

۹- فیزیک پایه ۱ - ۹/۱۱/۸۸ رشته عمران - دانشگاه آزاد

۱۰- فیزیک مکانیک ۹/۱۱/۸۸ رشته ساختمان - دانشگاه آزاد


 ترم دوم - خرداد و تیر ۸۸

آموزشکده پسران فنی و کشاورزی مراغه

آزمایشگاه فیزیک حرارت   -  آزمایشگاه فیزیک مکانیک -

فیزیک حرارت عمران - فیزیک حرارت خودرو - فیزیک مکانیک- فیزیک سیالات

آموزشکده دختران الزهراء

فیزیک پیش  - فیزیک الکتریسیته

دانشگاه آزاد

آزمایشگاه فیزیک مکانیک - فیزیک پایه ۱ - فیزیک پایه دو - مکانیک ( در سایت دانشگاه می توانید ببینید)

علمی - کاربردی مراغه(تابستان 88)

فیزیک عمومی گروه 144 - 145 - 179


لیست امتحانات پایان ترم اول ۸۷-۸۸

 نمره مقالات ارسالی ۱۴/۱۱/۸۷ 

عملی آزمایشگاه  آموزشکده پسران مکانیک - حرارت ۱۱/۱۱/۸۷

دوشنبه ۲۳/۱۰/۸۷ - ۸ صبح - فیزیک ۱ دانش و صنعت - نمرات تحویل مرکز گردید 

دوشنبه ۲۳/۱۰/۸۷ - ۸ صبح - فیزیک کامپیوتر دانش و صنعت - نمرات تحویل مرکز گردید

سه شنبه ۲۴/۱۰/۸۷ - ۹ صبح - مکانیک آموزشکده پسران  - ۱۴/۱۱/۸۷

چهارشنبه ۲۵/۱۰/۸۷ - ۸.۳۰ صبح - فیزیک عمومی دانشگاه علمی - کاربردی - ۱۱/۱۱/۸۷

پنجشنبه ۳/۱۱/۸۷ - ۸.۳۰ صبح - الکتریسیته و مغناطیس آموزشکده دختران الزهرا  - ۱۲/۱۱/۸۷

پنجشنبه ۳/۱۱/۸۷ - ۸.۳۰ صبح - فیزیک پیش آموزشکده دختران الزهرا - ۱۲/۱۱/۸۷

یکشنبه ۶/۱۱/۸۷ - ۹ صبح - فیزیک حرارت آموزشکده پسران  - ۱۴/۱۱/۸۷

سه شنبه ۸/۱۱/۸۷ - ۱۱ صبح - فیزیک مکانیک برق دانشگاه آزاد -نمرات تحویل دانشگاه گردید ۱۶/۱۱/۸۷ 

سه شنبه ۸/۱۱/۸۷ - ۱۱ صبح - فیزیک مکانیک ساختمان دانشگاه آزاد - نمرات در سایت دانشگاه


نتایج فیزیک پیش علمی و کاربردی روز دوشنبه ۱۸/۹/۸۷ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۳۱ - گروه ۱۷۰  بروز رسانی ساعت ۸ شب ۲۵/۹/۸۷

نتایج امتحانات علمی و کاربردی - مرکز صنایع غذایی مراغه- ترم دوم ۸۶-۸۷ 

فيزيك عمومي گروه ۲ -  فیزیک عمومی گروه ۲۵ تاریخ امتحان ۳۰/۳/۸۷

نتایج امتحانات آموزشكده پسران مراغه - ترم دوم ۸۶-۸۷ 

فيزيك مكانيك ۳۰/۳/۸۷ - فيزيك عمومی ۴/۴/۸۷ - آزمایشگاه فیزیک مکانیک 

نتایج امتحانات آموزشكده دختران الزهرا مراغه - ترم دوم ۸۶-۸۷ 

فيزيك پيش ۴/۴/۸۷ - فيزيك الكتريسيته گروه ۹ و گروه ۹۹۸ 

نتایج امتحانات دانشگاه  آزاد واحد مراغه - ترم دوم ۸۶-۸۷ 

فيزيك پيش گروه ۱۰۳ - فيزيك مكانيك گروه ۲۲۱ - فیزیک مکانیک گروه ۲۲۲ 

 نتایج امتحان کتبی فیزیک عمومی علمی و کاربردی ترم تابستان ۸۷

گروه ۱۸۲ - گروه ۱۴۹ ( ساعت امتحان ۱۱)

گروه 172 - گروه ۱۱۳- گروه ۱۰۴ (ساعت امتحان ۳۰/۱)

 مشاهده كل نتايج  -  نتایج نمره مقالات علمی و کاربردی